09.00 – Официално откриване на изложението
09.30 – Полезни съвети от Аюрведа медицината за всеки ден от живота / Лахиру Мадуранга
10.30 – Солна терапия – методи, средства и ползи / Мая Миронова
11.30 – Подправете живота си, поръсете го със здраве / Сима Шах
14.00 – Кристалотерапия за здраве / Дарина Димова
15.00 – Празнувайте живота с физически и душевно здрави деца / др. Екатерина Вълчева
16.00 – Аюрведа и ведическа храна / Рая Новикова
17.00 – Презентация на Тапъруеър продукти – модерна свежест и удобство / Антоанета Куртева и Диана Пиндикова

Program in the lecture hall

09.00 – Official opening of the exhibition
09.30 – Useful Ayurveda tips for everyday life / Lahiru Maduranga
10.30 – Salt therapy – methods, tools and benefits / Maya Mironova
11.30 – Spice up your life, sprinkle it with health / Sima Shah
14.00 – Crystal therapy for health / Darina Dimova
15.00 – Celebrate life with physically and mentally healthy kids / Dr. Ekaterina Valtcheva
16.00 – Ayurveda and Vedic cuisine / Raya Novikova
17.00 – Tupperware products presentation – modern freshness and convenience / Anthoaneta Kurteva and Diana Pindikova